Regulamin rezerwacji i wynajmu

Regulamin wynajmu

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w wybranym domku. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji.

II. Rezerwacja

 1. Celem dokonania wstępnej rezerwacji, Klient rezerwuje pobyt  zaznaczając w kalendarzu na stronie internetowej PANORAMY  pobyt w wybranym okresie lub telefonicznie. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji Klient zobowiązany jest wpłacić opłatę rezerwacyjną na konto Wynajmującego w wysokości 30% należnej kwoty za cały pobyt w terminie 24 godzin od dokonania wstępnej rezerwacji.  W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty opłaty rezerwacyjnej, zgodnie z terminem wskazanym powyżej, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji wstępnej rezerwacji.

 2. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail potwierdzający rezerwację

 3. Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie do 14 dni przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona. W przypadku anulacji rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu opłata rezerwacja nie podlega zwrotowi.

III. Warunki umowy najmu

 1. Wynajęcie domku, obejmuje wszelkie opłaty za media i użytkowanie przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku.

 2. Doba rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

 3. Wcześniejsze udostępnienie domku w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem. 

 4. Przedłużenie doby w ostatnim dniu pobytu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia pobytu w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem.  

 5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela domku na szkodę materialną lub które mogą zagrozić bezpieczeństwu klienta. 

 6. Klient może korzystać z domku jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

 7. W ramach rezerwacji  Klientowi przysługuje bezpłatne miejsca parkingowe przed obiektem. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego przed budynkiem.IV. Obowiązki Klient

 1. Faktyczna liczba osób mających zamieszkać  w domku  jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego  o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym domku.  W przypadku wykorzystania domku niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i wydania kluczy do zarezerwowanego domku. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.

 2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza  możliwości techniczne danego domku. 

 3. Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządza w wynajętym domku oraz częściach ogólnodostępnych  oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach.

 4. Gość zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie,  Wynajmujacyma prawo odmówić wydania kluczy do domku.

 5. Klient ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie obiektu.V. Inne

 1. zwierzęta nie są akceptowane.

 2. zakaz palenia w budynku

 3. bezwzględny zakaz organizowania imprez typu: kawalerskie, panieńskie, 18-tki itp.VI. Zmiany w rezerwacji

 1. Modyfikacja rezerwacji możliwa po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.

 2. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, nie zwracamy kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

VII. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

 1. Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

 1. Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.

 2. Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

IX. Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, właściciel Panoramy Beskidu, jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych), oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Wynajmujący:

Roma Mazgaj

Wola Skrzydlańska 119

34-625 Skrzydlna